Vyhledávání


Projekty na naší škole

 

Podpora Nový začátek v oblasti v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském regionu

registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000211

Cílem projektu je podpora žáků v překonávání školních obtíží a zamezení předčasnému odchodu ze vzdělávání se zaměřením především na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Předmětem projektu je celkové nastavení inkluzivního prostředí na zapojených základních školách regionu moravskokrumlovsko Dalšími cíli projektu jsou:

- podpora žáků ohrožených školním neúspěchem i předčasným odchodem ze systému ze   vzdělávání - pomoc psychologa, sociálního pedagoga, speciálního pedagoga i školního asistenta
- vytváření individuálních plánů podpory pro jednotlivé žáky, doučování školními asistenty.
- podpora pedagogických pracovníků v oblasti rozšiřování kompetencí v inkluzívním vzdělávání – účast na seminářích, vzájemné hospitace, příklady dobré praxe
- podpora spolupráce školy a rodiny - formou vzájemných workshopů, začlenění rodičů do činnosti školy, nastavení optimální spolupráce.
- podpora spolupráce v oblasti podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a dalšími subjekty působícími ve vzdělávání - organizace vzájemných setkání škol se zapojením zřizovatelů a NNO
- nastavení celkové spolupráce mezi školami - zřizovatelem – rodiči.
- materiální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze  vzdělávání - možnost využití pomůcek zakoupených v rámci projektu.
- podpora rodin žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání - zapojení sociálního pedagoga - konzultace pro rodiče, pomoc rodičům v orientaci ve vzdělávacím systému, komunikací se sociálními odbory apod.
- podpora vedoucích pracovníků škol – možnost dalšího vzdělávání v oblasti vytváření inkluzivního prostředí školy a nastavení klima školy. 

 

Podpora gramotností  

registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003586   

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů,prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy,na podporu žáků
ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování a volnočasových aktivit a dočasné zajištění personální podpory.

 

Podpora S ICT to ve výuce umíme

registrační číslo projektu CZ.1.07//1.3.00/51.0008 

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na zlepšení kompentencí pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií a jejich zapojení a využívání ve vzdělávacím procesu.
Škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem. Na realizaci klíčových aktivit se bude podílet především zajištěním cílové skupiny (vedoucích a pedagogických pracovníků školy).

 

S Evou a Edou zdravě a bezpečně, CZ. 1.07/1.1.00/53.0003

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu u dětí základních škol a poskytování první pomoci.

Cílem projektu je získání sociálních dovedností pro řešení složitých situací v oblasti bezpečnosti silničního provozu, zdravého životního stylu a v oblasti poskytování první pomoci.

 

Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Stručný obsah:
Efektivní spolupráce přímo uvnitř jednotlivých základních škol a mezi školami a zřizovateli. Zabezpečení rozvoje osobnostního růstu pedagogických pracovníků  a vedoucích pracovníků. Realizace kroužků pro děti ohrožené školním neúspěchem, zapojení školního psychologa a školních asistentů.

 

Rekonstrukce školního hřiště na ZŠ Vémyslice

Živé pomezí Krumlovsko- Jevišovicko
Realizace místní rozvojové strategie 14/020/41200/046/000263

Stručný obsah:
Na školní zahradě vznikne víceúčelové sportovní hřiště, které bude sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Díky projektu dojde k zastřešení stávající pergoly a vytvoření bylinkové zahrádky a také upravení ploch v okolí . 

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Stručný obsah:
Střední škola dopravy, obchodu a služeb, jako partner krajského projektu JMK,  nabízí žákům naší školy možnost navštěvovat technické kroužky, které jsou       realizovány v dílnách OV a v odborných učebnách. Úkolem kroužků je podpora a propagace technických oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v dílnách a odborných učebnách střední školy pod odborným dozorem učitelů OV. Kroužky probíhají v průběhu celého školního roku, vždy odpoledne 1x týdně (2 vyučovací hodiny). Kroužky jsou bezplatné, veškeré náklady spojené s výukou v kroužku jsou hrazeny z projektu. Doprava žáků od ZŠ na pracoviště kroužků a zpět ke škole je zdarma. Samozřejmostí je i odpolední svačina ( obložená bageta ) a pitný režim. Pedagogický dozor bude zajištěn pedagogem ZŠ. Kroužky jsou otevřené – můžete se přijít kdykoli v průběhu kroužku podívat na zručnost Vašich dětí. V rámci projektu nabídneme žákům i jejich rodičům možnost navštívit technické podniky v okolí, včetně exkurze do výrobních prostor ( dle možností podniku ).

Seznam kroužků:

AUTOMECHANIK, AUTOTRONIK max. kapacita kroužku 24 žáků
Žáci se v kroužku budou věnovat základům konstrukce osobních automobilů a motocyklů, základům elektroniky motorových vozidel, včetně měření základních elektronických veličin získaných z čidel vozidla, které se dále přenáší do řídící jednotky vozu. Dle zručnosti a dovedností účastníků kurzu má škola připraven program pro stavbu motokáry, kterou by si žáci v rámci kroužku sami sestavili.

ZÁMEČNÍK, OBRABĚČ max. kapacita kroužku 20 žáků
Žáci se v kroužku seznámí se základy ručního obrábění kovů – orýsování, řezání, stříhání, sekání pilování. Pod dohledem instruktora si vyzkouší práci na obráběcích strojích – vrtání, soustružení, frézování, obrážení, broušení. V průběhu kroužku si žáci vyrobí vlastní výrobky, dle zadané výkresové dokumentace.

KOVÁŘ max. kapacita kroužku 12 žáků
Žáci si v kroužku vyzkouší základní kovářské operace s kovem, naučí se obsluhovat kovářskou výheň, správně zvolit ocel k ohřevu a zvolit správnou ohřívací teplotu. V průběhu kurzu si žáci vyrobí jednoduché kovářské výrobky.

TRUHLÁŘ max. kapacita kroužku 12 žáků
Náplní kroužku je seznámit žáky se základním zpracováním dřeva. Žáci se naučí poznávat dřevo, vyrobit základní truhlářské spoje, správně zvolit povrchovou úpravu výrobků. Seznámí se i se základy řezbářství. Všechny pracovní operace si budou žáci osvojovat na jednoduchých výrobcích.

KRESLENÍ TURBOCAD max. kapacita kroužku 20 žáků
Náplní kroužku bude seznámení žáků s kreslícím programem TURBOCAD a práce s tímto programem. Návrhy, konstrukcí výrobků, vybavení pokojů atd.

 

 

loga projektů.docx