Vyhledávání


plán vyúky na měsíc únor - 2. ročník

01.02.2011 14:38

Český jazyk - slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, ,mě

                   - slovní druhy ( podstatná jména, slovesa )

                   -rozvoj slovní zásoby

                   - práce s textem

                   - čtení s porozuměním

                  - opis, přepis slov, vět, textu

Matematika - sčítání a odčítání s přechodem přes desítku

                     v oboru čísel 0 - 100

                    - násobení a dělení dvěma

                    - slovní úlohy

                    - bod, úsečka

Prvouka - Lidé a čas

              - roční období, měsíce

              - hodiny